O nas

Celem Fundacji jest realizacja następujących społecznie i gospodarczo użytecznych celów:

  1. wspieranie działań zmierzających do upowszechniania dostępu do szerokopasmowego Internetu
  2. wspieranie innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji i nowoczesnych technologii ułatwiających ludziom codzienne życie
  3. budowie zaawansowanych rozwiązań i systemów IT wspierających pracę przedsiębiorstw, samorządu i administracji państwowej
  4. promowanie, wdrażanie rozwijanie innowacyjnych metod i narządzi nauczania i szkolenia a zwłaszcza promowanie kodowania i programowania maszyn i urządzeń cyfrowych
  5. ochrona zdrowia, w tym niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej
  6. wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podejmowanie, wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
  7. pomoc społeczna i dobroczynność, w tym walka z wykluczeniem osób niezamożnych i starczych, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  8. wspieranie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku,
  9. wspieranie działań zmierzających do organizowania biur pomocy prawnej,
  10. prowadzenie działalności charytatywnej